top of page

Privacy Beleid

Indien je gegevens deelt met MADE-Life Stichting, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan de MADE-Life Stichting verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Love

Indien je gegevens deelt met MADE-Life Stichting, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan de MADE-Life Stichting verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1. Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt de MADE-Life Stichting, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens van deelnemers
2.2 Persoonsgegevens van donateurs
2.3 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van het Privacybeleid
6. Overgang van onderneming

 

De MADE-Life Stichting adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan op te slaan voor jouw administratie.

 

1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
MADE-Life Stichting
Leidsekade 123, 3531 HD Utrecht, KvK-nummer 89379012

 

2.1 PERSOONSGEGEVENS VAN DEELNEMERS

 

2.1.1. Soort gegevens

In het kader van jouw deelnemerschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam

 2. adresgegevens

 3. telefoonnummer

 4. e-mailadres

 5. bankrekeningnummer

 

2.1.2 Doel van de verwerking

De MADE-Life Stichting verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van je deelnemerschap. De MADE-Life Stichting gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je deelnemerschap en de eventuele opzegging daarvan.

 2. Verstrekken van informatie over diensten, cursussen of activiteiten van de MADE-Life Stichting. De MADE-Life Stichting gebruikt jouw naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over diensten, cursussen of activiteiten van de MADE-Life Stichting.

 3. Afhandelen van betalingen. Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld declaraties, af te wikkelen.

 4. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten. De MADE-Life Stichting gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor de MADE-Life Stichting.

 5. Anoniem statistisch onderzoek. Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 6. E-mailings: informatie van de MADE-Life Stichting. De MADE-Life Stichting gebruikt jouw naam en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie van de MADE-Life Stichting te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 7. Telefonisch contact over diensten van de MADE-Life Stichting. De MADE-Life Stichting kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten van de MADE-Life Stichting.

 8. Telefonisch contact na afloop van het deelnemerschap. Uiterlijk tot zestien jaar na afloop van je deelnemerschap kan de MADE-Life Stichting jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de langetermijn voortgang van de MADE-Life Stichting.

 9. Vrijwilligers. De MADE-Life Stichting kan – altijd in samenspraak en na toestemming daartoe – de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van de MADE-Life Stichting, met als doel om deelnemers te informeren over vrijwilligers die actief zijn.

 10. Algemene Ledenvergadering (ALV). De MADE-Life Stichting verwerkt jouw gegevens voor de administratie van de ALV.

 

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

 

De MADE-Life Stichting verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelnemerschap en tot maximaal zestien jaar na afloop van dit deelnemerschap om zodoende ook over de lange-termijn van de voortgang van de verschillende Challenges en initiatieven te kunnen informeren. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de MADE-Life Stichting de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

2.2 PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS

 

2.2.1. Soort gegevens

 

In het kader van jouw donatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam

 2. adresgegevens

 3. telefoonnummer

 4. e-mailadres

 5. bankrekeningnummer

 

2.2.2 Doel van de verwerking

 

De MADE-Life Stichting verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van jouw donatie. De MADE-Life Stichting gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen of opmerkingen.

 2. Verstrekken van informatie over diensten van de MADE-Life Stichting. De MADE-Life Stichting gebruikt je naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van de MADE-Life Stichting, tenzij je hebt aangegeven deze informatie niet te willen ontvangen.

 3. Afhandelen van de donatie. Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van jouw donatie.

 4. Anoniem statistisch onderzoek. Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 5. E-mailings: informatie van de MADE-Life Stichting. MADE-Life Stichting gebruikt je naam en e-mailadres om je per mail informatie te sturen over Challenges, activiteiten, projecten en fondsenwerving binnen de MADE-Life Stichting, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 6. Telefonisch contact: diensten. MADE-Life Stichting kan je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuws en diensten van de MADE-Life Stichting.

 

2.2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.

 

MADE-Life Stichting verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van zestien jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zullen de persoonsgegevens direct vernietigd en/of geanonimiseerd worden, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN

 

2.3.1. Soort gegevens

 

Indien je via de website of telefonisch contact met de MADE-Life Stichting opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam

 2. e-mailadres

 3. telefoonnummer

 

2.3.2 Doel van de verwerking

 

MADE-Life Stichting verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van je vraag. MADE-Life Stichting gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.

 2. E-mails: informatie van MADE-Life Stichting. Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt de MADE-Life Stichting je naam en e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van de MADE-Life Stichting te sturen. Afmelding voor deze mailings is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 3. Telefonisch contact: diensten van MADE-Life Stichting. Op jouw verzoek kan je naam en telefoonnummer gebruikt worden om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van MADE-Life Stichting.

 

2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

 

MADE-Life Stichting verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van zestien jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zullen de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de MADE-Life Stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de MADE-Life Stichting gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de MADE-Life Stichting. Met de verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 

Als je jouw persoonsgegevens die de MADE-Life Stichting verwerkt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen. Via een e-mail naar info@made-life.nl kun je bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. MADE-Life Stichting zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat de MADE-Life Stichting aan het verzoek heeft gegeven. Indien de MADE-Life Stichting je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met het bestuur. MADE-Life Stichting zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de MADE-Life Stichting je hiervan op de hoogte brengen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de MADE-Life Stichting je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met de secretaris van onze vereniging. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan info@made-life.nl.

 

5. Wijziging Privacybeleid

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. MADE-Life Stichting adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

bottom of page